Inspecteurs onderzoeken veiligheid bij zogenaamde risico-opleidingen tijdens het vierjaarlijks onderzoek. Daarbij kijken ze of de opleiding zorgt voor een veilige en respectvolle omgeving voor studenten. Ook kan bij signalen van studenten of medewerkers veiligheid onder­werp van onderzoek zijn.

Mbo-docenten voelen zich al jaren veilig op en rond de instelling, maar het veiligheidsgevoel van studenten op school is iets afgenomen in vergelijking met de afgelopen jaren. Een op de twaalf studenten voelt zich op of rond de school niet veilig. Wel bestaan er verschillen tussen groepen van studenten. Op de hogere mbo-niveaus voelen studenten zich veiliger dan op de lagere niveaus. Ook vrouwen en lhbt’ers voelen zich vaker onveilig. Ook zijn er verschillen tussen sectoren. In de sector economie geeft een relatief hoog percentage studenten aan zich onveilig te voelen (Kans, Van Toly en Koning, 2018). MBO-instellingen hebben vaak beleid om de sociale veiligheid te verbeteren. Maar aandacht voor de positie van lhbt’ers is minder vaak onder­werp van beleid.

Bij de vertrouwensinspecteurs kwamen in 2017/2018 wat meer meldingen binnen dan in de twee voorgaande schooljaren. Het ging vooral om meer meldingen in de categorieën fysiek geweld (14) en discriminatie (5). Er kwamen tien meldingen over seksueel misbruik binnen. Het gaat dan om ontucht met misbruik, of een onge­wenste relatie leraar-student. Bij zowel seksueel misbruik (10 meldingen)  als bij seksuele intimidatie (15 meldingen) gaat het vaak om een met taken belast persoon.

De meeste scholen hebben een vertrou­wenspersoon. De vertrouwenspersonen hebben deze taak naast een functie als bijvoorbeeld docent. We zien dat deze dubbelrol veel vraagt van de professionaliteit van vertrouwenspersonen. Zij moeten namelijk te allen tijde onafhankelijk kunnen zijn.

Deze rapportage van de onderwijsinspectie maakt opnieuw duidelijk dat de vertrouwenspersoon nog steeds een belangrijke taak heeft om een einde te maken aan sociale onveiligheid op de instelling. Gezien hun taak lijkt een degelijke scholing geen overbodige luxe

In het schooljaar 2019-2020 kunnen collega’s met de taak vertrouwenspersoon  voor praktische scholing terecht bij:

http://www.cedgroep.nl/cursussen-en-trainingen/cursussen/mbo/s5264-basiscursus-vertrouwenspersoon-nieuwe-stijl-mbo.aspx

Lees meer:

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/04/10/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2019