Meldingen vertrouwensinspecteurs 2019-2020

Ieder jaar rapporteert de inspectie over de aantallen meldingen bij de vertrouwensinspecteurs en
de trends die er uit af te leiden zijn. In het schooljaar 2019-2020 zijn de scholen en
onderwijsinstellingen deels gesloten geweest door de coronapandemie. Een vergelijking met
eerdere schooljaren is daardoor niet te maken.

In het schooljaar 2019-2020 zijn er 1351 meldingen op het meldpunt van de
vertrouwensinspecteurs binnen gekomen. In 595 gevallen ging het over psychisch geweld, in 362
van de gevallen om fysiek geweld, in 180 gevallen over seksuele intimidatie.  [Het gaat dan met name over ongewenste hinderlijke aanrakingen, grensoverschrijdend gedrag en ongewenst gedrag via sociale media.]  In 92 gevallen was er sprake van 
seksueel misbruik. Het aantal meldingen over discriminatie en radicalisering is relatief klein,
respectievelijk 51 en 5 meldingen. Ook zijn er in schooljaar 2019-2020 66 meldingen binnen gekomen die
geen directe relatie met de aandachtgebieden van de vertrouwensinspectie hebben. [Bijvoorbeeld over huiselijk geweld].

 Opvallende trends in de meldingen over het schooljaar 2019-2020:

 • Steeds vaker gaan meldingen seksuele intimidatie en seksueel misbruik over met taken
belaste personen (personeel) richting minderjarige leerlingen of studenten.
o In circa 69 procent van het aantal meldingen seksueel misbruik (63 van de 92
meldingen) is de betrokkenen een met taken belast persoon. In 2018-2019 betrof
dit de helft van het aantal meldingen en in 2017-2018 was dit circa 48 procent.
o In de categorie seksuele intimidatie is in circa 64 procent van het aantal meldingen
(113 van de 180 meldingen) de beklaagde een met taken belast persoon, zoals een
leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel. In schooljaar 2018-2019
was dit 54 procent en in 2017-2018 was dit circa 49 procent.
• In 62 procent van het aantal meldingen waarbij de betrokkene een met taken belast
persoon betrof, heeft de vertrouwensinspectie de melder verwezen naar de zedenpolitie. In
de andere gevallen is dit advies niet gegeven, omdat er in het overleg tussen het bevoegd
gezag en de vertrouwensinspectie geen redelijk vermoeden van een strafbaar feit kon
worden vastgesteld of omdat de melder die wettelijke verplichting niet heeft (ouders,
derden etc.).
• Opvallend dit jaar is het aantal meldingen waarbij leerlingen beneden de 13 jaar zijn
betrokken met name bij fysiek geweld en discriminatie. In circa 68 procent van de
meldingen gaat het om deze leeftijdscategorie

 Bron:  MELDINGEN VERTROUWENSINSPECTEURS IN HET ONDERWIJS
Factsheet over het schooljaar 2019-2020