Uniforme Modelklachtenregeling gepubliceerd

Op 12 mei jl. publiceerden de samenwerkende landelijke expertorganisaties een nieuwe Modelklachtenregeling. Deze Modelklachtenregeling versie 2021, vervangt de Modelklachtenregeling uit 1998, die de meeste scholen voor funderend onderwijs integraal hebben overgenomen.

De Modelklachtenregeling 2021 geeft een aangepaste beschrijving van de taken van respectievelijk de contactpersoon en de vertrouwenspersoon. De opstellers van de nieuwe Modelklachtenregeling spreken hun voorkeur uit voor een contactpersoon op schoolniveau die een klager opvangt en informeert over mogelijke vervolgstappen en een externe vertrouwenspersoon die de klager begeleidt tijdens een klachtenprocedure.

De uniforme Modelklachtenregeling is een handreiking aan scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De handreiking is een gezamenlijk product van AOb, AVS, CNV, GCBO, LAKS, Onderwijsgeschillen, Ouders en Onderwijs, PO-Raad en VO-raad.

De Modelklachtenregeling is te downloaden via:  https://onderwijsgeschillen.nl/actueel/uniforme-modelklachtenregeling-en-voorbeeldtekst-klachtenregeling-schoolgids-gepubliceerd