Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Aanduiding partijen
In deze voorwaarden wordt de andere partij aangeduid als ‘de wederpartij’.
In deze voorwaarden wordt Anke Visser SchoolVeiligheid. aangeduid als AVS.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
Alle offertes zijn geldig voor wat betreft de aanvaardingstermijn. Indien een aanbod wordt aanvaard, heeft AVS het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van AVS zijn bindend als deze door AVS zijn bevestigd.
Door AVS aan de wederpartij voor, bij of na de offerte/opdrachtbevestiging ter kennis gebrachte gegevens, al dan niet opgenomen op website, in flyers, circulaires, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.
Alle rechten van door of via AVS tot stand gekomen aanbiedingen, beschrijvingen en dergelijke, berusten bij AVS, tenzij anders vermeld.
Door AVS verstrekte aanbiedingen, door of via AVS tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden, blijven onvervreemdbaar eigendom van AVS en mogen niet, in welke vorm dan ook, aan derden ter inzage worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld, dan wel op andere wijze gebruikt zonder schriftelijke toestemming van AVS.
Bescheiden als bedoeld in lid 3 van dit artikel moeten op eerste verzoek van AVS compleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien geen overeenkomst tussen AVS en de wederpartij tot stand komt, moeten zij terstond aan AVS worden teruggegeven.

Artikel 3. Toepasselijkheid voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door AVS gedane offertes/opdrachtbevestigingen, op alle reacties van de wederpartij en op alle door AVS met de wederpartij gesloten overeenkomsten, betreffende de advisering, opleidingen, cursussen, onderzoek, en coaching, één en ander in de allerruimste zin des woords, hierna te noemen: ‘activiteit(en)’. Afwijkende bevindingen binden AVS slechts na akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door AVS niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 4. Prijs en betaling
De door AVS berekende prijs is voor de betreffende activiteit. Als blijkt dat AVS alsnog BTW/omzetbelasting verschuldigd is, is AVS gerechtigd deze omzetbelasting aan de wederpartij in rekening te brengen.
AVS behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen.
Indien prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Betaling door de wederpartij dient binnen twee weken na factuurdatum te geschieden op de bankrekening van AVS.
Behoudens het bepaalde in artikel 6 laat nalatigheid van de wederpartij ter zake van het gebruikmaken van de activiteiten van AVS zijn betalingsverplichting onverlet.

Artikel 5. Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)
Indien AVS door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van AVS, na het sluiten van de overeenkomst tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is AVS bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
De wederpartij is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.
Indien AVS door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 6. Annulering door de wederpartij
Na annulering door de wederpartij, nadat tussen partijen de overeenkomst tot stand is gekomen, zullen door AVS aan de wederpartij kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen;
bij annulering 21 dagen of meer voor aanvangsdatum van de betreffende activiteit: 50% van de aan AVS verschuldigde prijs; bij annulering binnen 21 dagen voor aanvangsdatum van de betreffende activiteit: 100% van de aan AVS verschuldigde prijs.

Artikel 7. Studiemateriaal
Studiemateriaal (artikelen, boeken, procesbeschrijvingen, draaiboeken, onderzoeksinstrumenten en dergelijke), uitgereikt aan de wederpartij, is niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
Alle rechten van, door of via AVS tot stand gekomen en/of uitgereikt studiemateriaal berusten bij AVS als auteur.
Door AVS verstrekt studiemateriaal mag niet, in welke vorm ook, zonder voorafgaande toestemming van AVS, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden.
Het is de wederpartij verboden wijzigingen of aanpassingen van welke aard ook aan te (doen of laten) brengen in het studiemateriaal, dat in het kader van de cursus aan de wederpartij ter beschikking is gesteld.
AVS behoudt zich het recht voor activiteitenprogramma’s, studie- en lesmateriaal zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren.

Artikel 8. Reclames
Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door AVS verzorgde cursussen of op facturen van AVS, moeten bij AVS worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om AVS in staat te stellen de gegrondheid van de oorzaak van de klachten na te trekken. Wederpartijen die niet tevreden zijn over de verrichte werkzaamheden van AVS kunnen dit schriftelijk melden. De ontvangst van de klacht wordt per omgaande schriftelijk bevestigd.
De wederpartij ontvangt binnen twee weken na ontvangst van de klacht bericht met betrekking tot de wijze waarop de klacht zal worden afgehandeld.
Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Artikel 9. Koop op afstand
Transacties die via internet tot stand komen kunnen binnen 14 dagen ongedaan gemaakt worden via telefoonnummer 06- of e-mailadres schoolveiligheid@ankevisser.nl. Bij een inschrijving voor een cursus gaat de termijn in op de dag van inschrijven.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld, is AVS niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover de aansprakelijkheid van AVS ter zake is verzekerd.

Artikel 11. Geschillen
Op alle door AVS gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter -onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen-, tenzij de wederpartij binnen één maand nadat AVS zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde, rechter.
In het geval van een discussie over deze algemene voorwaarden is de Nederlandstalige versie bepalend.

Artikel 12. Vertrouwelijkheidsclausule
Zowel de opdrachtgever als AVS verplichten zich ertoe alle informatie verkregen tijdens de samenwerking als strikt vertrouwelijk te behandelen. De vertrouwelijkheidsclausule blijft van kracht na het beëindigen van de opdracht.