VO

Deze week verscheen de Staat van het onderwijs 2019, het verslag van de onderwijsinspectie over het schooljaar 2017-2018

Waar het gaat over het veiligheidsbeleid van de school oordeelt ook de inspectie overwegend positief.

Bij de onderwijsinspectie zijn vertrouwensinspecteurs werkzaam, waar leerlingen, hun ouders en andere betrokkenen hun bezorgdheid kunnen melden over onveiligheid in de schoolsituatie. De meeste meldingen die de vertrouwensinspecteurs krijgen, betreffen psychisch en fysiek geweld, respectievelijk 266 en 108 meldingen. Het aantal meldingen daalde ten opzichte van vorig jaar: in schooljaar 2016-2017 werd 286 maal psychisch geweld en 119 maal fysiek geweld gemeld. Wel is het aandeel pesten binnen psychisch geweld iets gestegen. Bij fysiek geweld gaan de meeste meldingen over (soms ernstige) mishandeling. Ook komt dreiging met fysiek geweld en pesten (in combinatie met fysiek geweld) voor.

Het aantal meldingen van discriminatie is gelijk gebleven: 17. Net als in 2016-2017. Reden voor discriminatie is migratieachtergrond of huidskleur.

In 2017-2018 is het aantal meldingen over seksueel misbruik toegenomen ten opzichte van vorig schooljaar van 49 naar 60. Bij seksueel misbruik gaat het om ontucht, aanranding, verkrachting en andere vormen van zedendelicten. In bijna vier op de tien meldingen gaat een van de partijen (bevoegd gezag, ouders of de leerling zelf) over tot aangifte. Daarbij is het van belang te benadrukken dat als de vertrouwensinspecteur, al dan niet samen met het schoolbe­stuur, concludeert dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een zedenmisdrijf, het schoolbe­stuur verplicht is hiervan direct aangifte te doen bij de politie.

Het aantal meldingen over seksuele intimidatie nam af van 100 in 2016-2017 naar 86 in 2017-2018. Hierbij vallen de meeste meldingen in de categorie ongewenste (maar niet strafbare) hinderlijke aanrakingen, maar ook ongewenst gedrag via de sociale media, sms of e-mail en ongewenst non-verbaal gedrag komen voor.

VSO

In 2017/2018 zijn er vanuit het (v)so minder meldingen bij de vertrouwensinspecteurs binnengekomen dan in 2016/2017 respectievelijk 140 en 176 meldingen.

Het aantal meldingen psychisch (40) en fysiek geweld (57) is ten opzichte van vorig schooljaar gedaald. Meer dan de helft van de meldingen psychisch geweld gaat over pesten. Naast meldingen over pesten gaan de meldingen vaak over leerlingen die zich genegeerd en verlaten voelen. Het gaat dan om meldingen van leerlingen en ouders die zich niet gezien en gehoord voelen in hun klacht of melding door de school. Bij meldingen over fysiek geweld gaat het vaak over (soms ernstige) mishandeling en ongewenste hinderlijke aanrakingen, of over dreiging of dreiging met fysiek geweld.

Bij de 18 meldingen van seksueel misbruik uit het (V)SO gaat bijna een op de drie meldingen over aanranding. Bij een op de drie meldingen gaan bevoegd gezag en/of ouders over tot aangifte. Bij een derde van de meldingen is de beschuldigde een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel. Bij 13 meldingen van seksuele intimidatie gaat het om ongewenste (niet strafbare) hinderlijke aanrakingen of ander grensoverschrijdend gedrag. In iets minder dan vier op de tien meldingen is de beschuldigde een met taken belast persoon (personeelslid).

In 2017 kregen acht besturen met (v)so-scholen een opdracht tot onmiddellijk herstel, omdat niet al hun personeelsleden over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikten. In totaal ontbraken 23 verklaringen. Dat zijn er acht meer dan in 2016. Negen medewerkers bleken al uit dienst te zijn. Van de overige veertien werden de verklaringen alsnog ontvangen.

Deze cijfers van de onderwijsinspectie maken opnieuw duidelijk dat de vertrouwenspersoon net als de antipestcoördinator nog steeds een belangrijke taak heeft om een einde te maken aan onveiligheid op school. Gezien hun taken lijkt een degelijke scholing geen overbodige luxe

In het schooljaar 2019-2020 kunnen collega met de taak vertrouwenspersoon of antipestcoördinator voor praktische scholing terecht bij:

http://www.cedgroep.nl/cursussen-en-trainingen/cursussen/vo/s5262-basiscursus-vertrouwenspersoon-nieuwe-stijl-vo.aspx, voor de VO en VSO vertrouwenspersoon.

https://www.medilexonderwijs.nl/aanbod/antipestcooerdinator-in-het-voortgezet-onderwijs/, voor de VO en VSO antipestcoördinator.

 

 

Lees meer:

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/04/10/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2019